Privacyverklaringen nexuzhealth 

 
Illustratie thuisverpleegkundige nexuzhealth pro-13

Overzicht

Verklaring ivm uw patiëntgegevens

Nexuzhealth nv is een vennootschap naar Belgisch recht met hoofdkantoor in Hasselt (ondernemingsnummer 0667 753 542). Nexuzhealth is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven.

Nexuzhealth is een leverancier van software aan zorginstellingen voor het beheren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dit EPD is één centraal beheerd dossier over alle nexuzhealth zorginstellingen heen. Dit betekent dat men in al de nexuzhealth zorginstellingen informatie kan toevoegen over u als patiënt in hetzelfde centrale dossier. Dit laat toe dat elke zorgverlener die betrokken is bij uw behandeling kan beschikken over alle informatie die nodig is om u een zo goed mogelijke zorg te verstrekken.

Toegang tot uw patiëntendossier

Dit centrale patiëntendossier betekent echter niet dat iedereen zomaar toegang krijgt tot uw dossier in de nexuzhealth zorginstellingen. Uw dossier wordt beschermd door strikte toegangsregels, die we kunnen vertalen naar drie grote principes:

 • Alleen zorgverleners waarmee u als patiënt een therapeutische relatie heeft, krijgt toegang tot uw dossier. Deze therapeutische relatie wordt bepaald op basis van geplande of uitgevoerde handelingen zoals consultaties, ingrepen en onderzoeken. Dit is bovendien beperkt in de tijd, dus het gaat hier enkel over zorgverleners die betrokken zijn bij een lopende behandeling.
 • De functie van een zorgverlener bepaalt hoeveel men kan zien. Een arts zal meer kunnen zien dan een administratief medewerker.
 • Een zorgverlener kan ook zelf toegang vragen tot uw patiëntendossier wanneer dit noodzakelijk is. De zorgverlener moet hier verplicht een reden voor geven en uw behandelende zorgverleners worden hiervan op de hoogte gebracht. Dit zorgt voor een continue controle op de toegang tot uw dossier.

Nexuzhealth zorgt ervoor dat elke inzage of wijziging in uw dossier wordt geregistreerd. U kunt als patiënt bij uw zorginstelling inzage vragen tot de audit logs waarin deze acties worden opgelijst.

Verwijderen van uw account op mynexuzhealth.be of de mynexuzhealth app

Mynexuzhealth is een portaal dat u als patiënt toegang geeft tot uw patiëntendossier. U kunt u aanmelden om een overzicht te krijgen van uw afspraken, gegevens, toegangen en verbonden instellingen. Indien u hier niet langer gebruik van wenst te maken, kunt u de mynexuzhealth app van uw toestel verwijderen of u niet langer aanmelden via mynexuzhealth.be.

Het is niet mogelijk om de gegevens in uw account te verwijderen, gezien dit slechts een weergave is van uw patiëntendossier dat wordt beheerd door de zorginstellingen. De nexuzhealth zorginstellingen zijn gebonden door wettelijke bewaartermijnen en mogen uw gegevens niet verwijderen. Indien u hierover vragen heeft, gelieve contact op te nemen met de nexuzhealth zorginstelling(en) waarmee u verbonden bent.

Wijzigingen aan deze verklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd op 11/1/2023.

Contact

Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten, maar werkt louter in opdracht van de nexuzhealth zorginstellingen als verwerker. Indien u vragen heeft over de gegevens die u als gebruiker via de mynexuzhealth app deelt met de nexuzhealth zorginstellingen of de verwerking van de gegevens in uw elektronisch patiëntendossier, moet u zich hiervoor wenden tot de nexuzhealth zorginstelling(en) waarmee u verbonden bent.

Privacyverklaring nexuzhealth.com website

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u de website www.nexuzhealth.com bezoekt. We leggen ook uit hoe we deze informatie verwerken en voor welke doeleinden we deze gebruiken..

De websitebeheerder en verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542. Nexuzhealth nv is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven.

Welke informatie verzamelt nexuzhealth over u?
 1. Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies. Voor meer info hierover, kunt u onze cookieverklaring lezen. Daar kunt u tevens uw cookievoorkeuren op ieder moment naar wens aanpassen.

 2. U kunt via onze website gegevens achterlaten in een contactformulier indien u een vraag, een probleem of opmerking hebt. Via dat contactformulier  verzamelen we deze informatie:
  • Info over uw toestel waarmee u naar mynexuzhealth surft
  • Welke browser u gebruikt
  • Een omschrijving van uw vraag, probleem, opmerking
  • Uw naam
  • Uw geboortedatum
  • Uw ziekenhuis
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

 3. Wanneer u zich wil inschrijven op onze nieuwsbrief gericht op zorgverstrekkers, verzamelen wij deze informatie:
  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Praktijknaam/naam zorginstelling
Waarom verzamelt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voor deze doeleinden:

 1. Om onze website te verbeteren, uw surfervaring te optimaliseren en statistische rapporten op te stellen over de websiteactiviteit.

   

 2. Om u te kunnen contacteren in verband met uw vraag, probleem of opmerking. De informatie over uw toestel en browser wordt gebruikt om het gemelde probleem goed te kunnen identificeren.
  Ook proberen wij onze interne processen te verbeteren om onze ondersteuning te optimaliseren. Zo trachten we een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden..

   

 3. Om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.
Op welke basis gebruikt nexuzhealth deze informatie over u?
 1. Nexuzhealth gebruikt essentiële cookies op basis van gerechtvaardigd belang. Voor overige cookies vragen wij uw toestemming via onze cookie-banner. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen via onze cookiepagina.

 2. Wij verwerken uw gegevens die u invult in het contactformulier op basis van uw toestemming.

 3. Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.
Hoe lang bewaart nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doelen waarvoor we deze informatie over u nodig hebben:

 1. Cookies worden na maximaal 2 jaar verwijderd.

 2. De gegevens die u indient via het contactformulier worden verwijderd na 5 jaar.

 3. We verwijderen uw gegevens nadat u zich hebt uitgeschreven door een mailtje te sturen naar marketing@nexuzhealth.com.
Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers en werknemers van onze verwerkers zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaart en verwerkt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze mogelijkheden verschillen afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht op het intrekken van uw toestemming – Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing – U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, indien u geen dergelijke communicatie (meer) van ons wenst te ontvangen. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk verwerkt, waarna wij uw gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden zullen verwerken.

Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, kunt u ons contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. U hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, als u meent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 13/1/2023.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com

Privacyverklaring mynexuzhealth

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen en verwerken wanneer u de mynexuzhealth app van nexuzhealth gebruikt en voor welke doeleinden deze gebruikt zullen worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542. Nexuzhealth nv is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven.

Nexuzhealth heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. U kan deze functionaris contacteren door een mail te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Nexuzhealth als verwerker

Nexuzhealth is een leverancier van software aan zorginstellingen voor het beheren van een Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit EPD  is één centraal beheerd dossier over alle nexuzhealth zorginstellingen heen.

Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten, maar werkt louter in opdracht van de zorginstellingen als verwerker. Indien u vragen heeft over de volgende gegevens die u als gebruiker via de mynexuzhealth app deelt met de nexuzhealth zorginstellingen of de gegevens in uw elektronisch patiëntendossier, moet u zich hiervoor wenden tot de nexuzhealth zorginstelling(en) waarmee u verbonden bent:

 • E-mailadres: ter correspondentie
 • Telefoonnummer: ter correspondentie
 • Adresgegevens: ter correspondentie
 • Mediabestanden (foto, filmpje, audio, pdf, …): als bijlage bij een bericht of om toe te voegen aan het medisch dossier (hiervoor wordt uw toestemming gevraagd zodat u mediabestanden kunt uploaden vanuit uw interne opslag)
 • GPS-locatie en/of WiFi-netwerk informatie: enkel gebruikt tijdens de inschrijvingsprocedure om te verifiëren dat de gebruiker op de campus van een nexuzhealth zorginstelling is
 • Camera en audio-opnames gemaakt via uw toestel: om een QR-code te scannen bij sommige activatie methodes of het toevoegen van foto’s of filmpjes
 • Kalender: om afspraken toe te voegen aan de persoonlijke agenda van de gebruiker (zonder dat hierbij privé-afspraken van de gebruiker worden uitgelezen)
 • Overige gegevens (bijvoorbeeld wanneer u een vragenlijst van het ziekenhuis in het kader van een consult invult via de app)

Deze privacy policy behandelt enkel de gegevens die nexuzhealth zelf als verwerkingsverantwoordelijke van u verwerkt voor een goede werking van de mynexuzhealth app te verzekeren.

U bent niet verplicht om deze gegevens aan nexuzhealth te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat de app niet of niet meer naar behoren werkt.

Welke informatie verzamelt nexuzhealth over u?

Wij verzamelen informatie over uw apparaat:

 • Versie besturingssysteem
 • Softwareversies
 • Batterijniveau
 • Signaalsterkte
 • Beschikbare opslagruimte
 • Crashrapporten
Waarom verzamelt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Deze gegevens worden louter gebruikt om de stabiliteit van de applicatie te verbeteren.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of voor profilering.

Op welke basis gebruikt nexuzhealth deze informatie over u?

Nexuzhealth verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. De verwerking is namelijk noodzakelijk om een goede werking van de applicatie te garanderen, waarbij nexuzhealth enkel het minimum aan gegevens verzamelt.

Wanneer uw toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het uploaden van mediabestanden vanuit uw interne opslag mogelijk te maken, is dit louter in opdracht van de zorginstellingen.

Hoe lang bewaart nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. De gegevens zullen na maximaal 14 maanden verwijderd worden.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers en werknemers van onze verwerkers zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Wanneer nexuzhealth uw persoonlijke informatie verwerkt, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaart en verwerkt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming. Verder onderzoeken we de impact van deze doorgifte op uw rechten, en nemen we maatregelen zodat uw gegevens een vergelijkbaar niveau van bescherming genieten als binnen de EU.

U kan meer informatie over deze doorgiften opvragen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.

Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 4/10/2022.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com

Privacyverklaring nexuzhealth consult

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen en verwerken wanneer u de nexuzhealth consult app van nexuzhealth gebruikt en voor welke doeleinden deze gebruikt zullen worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542. Nexuzhealth nv is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven.

Nexuzhealth heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. U kan deze functionaris contacteren door een mail te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Nexuzhealth als verwerker

Nexuzhealth is een leverancier van software aan zorginstellingen voor het beheren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dit EPD is één centraal beheerd dossier over alle nexuzhealth zorginstellingen heen.

Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten of zorgverleners, maar werkt louter in opdracht van de zorginstellingen als verwerker. Indien u vragen heeft over de volgende gegevens die u als gebruiker via de nexuzhealth consult app deelt met de nexuzhealth zorginstellingen, moet u zich hiervoor wenden tot de nexuzhealth zorginstelling(en) waarmee u verbonden bent:

 • Riziv nummer: ter identificatie
 • Rijksregisternummer: ter identificatie
 • E-mailadres: ter correspondentie
 • Telefoonnummer: ter correspondentie
 • Primaire zorginstelling: ter correspondentie
 • Adresgegevens: ter correspondentie
 • Mediabestanden (foto, filmpje, pdf, …): als bijlage bij een bericht of om toe te voegen aan het medisch dossier
 • Overige gegevens (bijvoorbeeld wanneer u een vragenlijst van het ziekenhuis in het kader van een consult invult via de app, of om notities/verwijzingen/berichten toe te voegen in het medisch dossier)
 

Deze privacyverklaring behandelt enkel de gegevens die nexuzhealth zelf als verwerkingsverantwoordelijke van u verwerkt voor een goede werking van de nexuzhealth consult app te verzekeren.

U bent niet verplicht om deze gegevens aan nexuzhealth te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat de app niet of niet meer naar behoren werkt.

Welke informatie verzamelt nexuzhealth over u?

Wij verzamelen enkel uw IP-adres in onze toegang logging.

Waarom verzamelt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Deze gegevens worden louter gebruikt om de stabiliteit van de applicatie te verbeteren.

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor automatische besluitvorming of voor profilering.

Op welke basis gebruikt nexuzhealth deze informatie over u?

Nexuzhealth verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. De verwerking is namelijk noodzakelijk om een goede werking van de applicatie te garanderen, waarbij nexuzhealth enkel het minimum aan gegevens verzamelt.

Hoe lang bewaart nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. De gegevens zullen na maximaal 1 maand verwijderd worden.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Wanneer u nexuzhealth uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaart en verwerkt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming. Verder onderzoeken we de impact van deze doorgifte op uw rechten, en nemen we maatregelen zodat uw gegevens een vergelijkbaar niveau van bescherming genieten als binnen de EU.

U kan meer informatie over deze doorgiften opvragen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.

Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 7/10/2022.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com

Privacyverklaring nexuzhealth pro doctor

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen en verwerken wanneer u de webapplicatie nexuzhealth pro doctor gebruikt en voor welke doeleinden deze gebruikt zullen worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542.

Nexuzhealth heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. U kan deze functionaris contacteren door een mail te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Nexuzhealth als verwerker

Nexuzhealth is een leverancier van software voor het beheren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten of zorgverleners, maar werkt als verwerker voor zorginstellingen en zorgverleners.

Deze privacy policy behandelt enkel de gegevens die nexuzhealth zelf als verwerkingsverantwoordelijke van u verwerkt voor een goede werking van de webapplicatie nexuzhealth pro voor huisartsen te verzekeren.
U bent niet verplicht om deze gegevens aan nexuzhealth te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat de app niet of niet meer naar behoren werkt.

Welke informatie verzamelt nexuzhealth over u?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Gebruikers-ID
 • Back-end interacties
 • User-agent: de useragent is een gestructureerde beschrijving van karakteristieke eigenschappen van de gebruikte browser, deze bevat o.a. de leverancier, het versienummer, onderliggend besturingssysteem en eventuele bijhorende extensies. Dit stelt nexuzhealth pro in staat om de browser op een eenduidige manier te kunnen identificeren en bijgevolg correct te laten samenwerken met onze webapplicatie.
 • Front-end error logging
Waarom verzamelt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Deze gegevens worden louter gebruikt om de stabiliteit van de applicatie te verbeteren en de nodige ondersteuning te kunnen bieden in geval van een incident.

De developers zullen via een geauditeerd proces toegang hebben tot de productieomgeving om het incident zo snel mogelijk te verhelpen. 

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor automatische besluitvorming of voor profilering.

Op welke basis gebruikt nexuzhealth deze informatie over u?

Nexuzhealth verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. De verwerking is namelijk noodzakelijk om een goede werking van de applicatie te garanderen, waarbij nexuzhealth enkel het minimum aan gegevens verzamelt.

Hoe lang bewaart nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers en werknemers van onze verwerkers zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Wanneer u nexuzhealth uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaart en verwerkt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming. Verder onderzoeken we de impact van deze doorgifte op uw rechten, en nemen we maatregelen zodat uw gegevens een vergelijkbaar niveau van bescherming genieten als binnen de EU.

U kan meer informatie over deze doorgiften opvragen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.

 

Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 24/4/2023.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com

Privacyverklaring nexuzhealth pro nurse

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen en verwerken wanneer u de webapplicatie nexuzhealth pro nurse en/of de mobiele applicatie HN Companion App gebruikt en voor welke doeleinden deze gebruikt zullen worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542.

Nexuzhealth heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. U kan deze functionaris contacteren door een mail te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Nexuzhealth als verwerker

Nexuzhealth is een leverancier van software voor het beheren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten of zorgverleners, maar werkt als verwerker in opdracht van onze klanten (CT Paramedics, …). Indien u vragen heeft over de volgende gegevens die u als gebruiker via de webapplicatie nexuzhealth pro voor thuisverpleegkundigen en/of de mobiele applicatie HN Companion App deelt, moet u zich hiervoor wenden tot uw organisatie (CT Paramedics, …).

 • Naam, e-mailadres, gebruikers-ID: ter aanmaak van gebruikersaccount en verificatie identiteit
 • Adres: ter gebruik van de navigatie-optie
 • Telefoonnummer: ter correspondentie
 • Locatiegegevens: ter gebruik van de kaartlezer
 • Camera: ter gebruik van patiënt verificatie via een ééndimensionale of tweedimensionale barcode van de eID kaart en ter toevoeging van beelden aan het medisch dossier
 • Medische gegevens: ter informatie voor de verpleegkundige in het medische dossier van een patiënt
 • Mediabestanden (foto, pdf, …): ter toevoeging aan het medisch dossier
 

Deze privacy policy behandelt enkel de gegevens die nexuzhealth zelf als verwerkingsverantwoordelijke van u verwerkt om een goede werking van de webapplicatie en de mobiele applicatie te verzekeren.
U bent niet verplicht om deze gegevens aan nexuzhealth te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat de app niet of niet meer naar behoren werkt.

Welke informatie verzamelt nexuzhealth over u?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Via de mobiele applicatie HN Companion app:
  • Gebruikers-ID
  • Back-end interacties
  • App-interacties
  • In-app zoekgeschiedenis
  • Crashrapporten
   • Versie besturingssysteem
   • Softwareversies
   • Batterijniveau
   • Signaalsterkte
   • Beschikbare opslagruimte
 • Via de webapplicatie nexuzhealth pro voor thuisverpleegkundigen:
  • Gebruikers-ID
  • Back-end interacties
  • User-agent: de useragent is een gestructureerde beschrijving van karakteristieke eigenschappen van de gebruikte browser, deze bevat o.a. de leverancier, het versienummer, onderliggend besturingssysteem en eventuele bijhorende extensies. Dit stelt nexuzhealth pro in staat om de browser op een eenduidige manier te kunnen identificeren en bijgevolg correct te laten samenwerken met onze webapplicatie.
  • Front-end error logging
Waarom verzamelt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Deze gegevens worden louter gebruikt om de stabiliteit van de applicatie te verbeteren en de nodige ondersteuning te kunnen bieden in geval van een incident.

Bij een incident zal uw organisatie (CT Paramedics, …) als eerste lijn ondersteuning bieden. Indien nodig zal nexuzhealth als tweede lijn de eindgebruiker helpen. Hierbij zullen de developers via een geauditeerd proces toegang hebben tot de productieomgeving om het incident zo snel mogelijk te verhelpen.

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor automatische besluitvorming of voor profilering.

Op welke basis gebruikt nexuzhealth deze informatie over u?

Nexuzhealth verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. De verwerking is namelijk noodzakelijk om een goede werking van de applicatie te garanderen, waarbij nexuzhealth enkel het minimum aan gegevens verzamelt.

Hoe lang bewaart nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers en werknemers van onze verwerkers zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Wanneer u nexuzhealth uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaart en verwerkt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming. Verder onderzoeken we de impact van deze doorgifte op uw rechten, en nemen we maatregelen zodat uw gegevens een vergelijkbaar niveau van bescherming genieten als binnen de EU.

U kan meer informatie over deze doorgiften opvragen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.

 

Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 24/4/2023.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com

Privacyverklaring vacatures

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen en verwerken wanneer u solliciteert voor een nexuzhealth vacature en voor welke doeleinden deze gebruikt zullen worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542. Nexuzhealth nv is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven.

Welke informatie verzamelen we over u?

Nexuzhealth verwerkt uw persoonsgegevens zoals uw contactgegevens (naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie) en uw CV op het moment dat u zich kandidaat stelt voor een nexuzhealth vacature. Indien u een motivatie bijvoegt, zal deze eveneens worden verwerkt.

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, worden er notities gemaakt en bijgehouden over het gevoerde sollicitatiegesprek.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze gegevens in eerste instantie om uw kandidatuur voor de desbetreffende nexuzhealth vacature te kunnen behandelen.

Indien u niet weerhouden wordt voor de gekozen functie, houden wij mits uw toestemming graag uw informatie bij in onze werfreserve, mocht er een nieuwe opportuniteit komen die goed bij uw profiel past.

Een recruiter van Cegeka Groep kan u dan zelf contacteren en op de hoogte brengen van deze nieuwe vacature.

Wij anonimiseren tevens uw gegevens om statistieken te maken zodat wij inzichten kunnen krijgen in bepaalde sollicitatietrends.

Op welke basis gebruiken we deze informatie over u?

Nexuzhealth verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming:

 • Door het doorsturen van uw gegevens om te solliciteren gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in deze privacy policy.
 • Wij vragen uw expliciete toestemming om u in onze werfreserve op te nemen voor andere opportuniteiten.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben:

 • Uw gegevens zullen worden verwijderd na 3 maanden wanneer u niet weerhouden wordt voor de functie en u niet wenst in de werfreserve opgenomen te worden.
 • Mits uw toestemming, worden uw gegevens gedurende 5 jaar bijgehouden in onze werfreserve.
 • Indien u wordt aangeworven, zullen de verzamelde gegevens worden bewaard in uw personeelsdossier.
Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers en werknemers van onze Verwerker Cegeka zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
Nexuzhealth nv maakt deel uit van de Cegeka Groep. Uw informatie kan tevens gedeeld worden tussen ondernemingen binnen de Cegeka Groep.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u nexuzhealth uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.
Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht op het intrekken van uw toestemming – Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.

Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.
U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):     https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2024.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:
Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 
gdpr@nexuzhealth.com


Back to top