Betalingsvoorwaarden

 
Resellers nexuzhealth pro-01
De facturen, opgesteld door de Leverancier uit hoofde van geleverde diensten, prestaties of materialen, zijn op de vervaldag zonder disconto te vereffenen te Hasselt op onze bankrekening of per cheque.
 

Ingeval er betaald wordt per cheque, dient deze op naam van de Leverancier opgesteld en gekruist te worden. Deze betaling per cheque wordt aanvaard onder voorbehoud van goede afloop.

Gebeurlijke betwistingen moeten, om ontvankelijk te zijn, binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk gemeld worden aan onze kantoren. Zij geven geen recht om betalingen uit te stellen of om de modaliteiten ervan te wijzigen.

In het geval van niet-betaling op de vervaldag zal het volgende, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van toepassing zijn:

    • alle verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden;
    • een nalatigheidsintrest van 1% per maand op het openstaande saldo wordt aangerekend en dit met een minimum van 25 EUR, samen met een forfaitaire vergoeding van 10% op het openstaande saldo, waarbij elke begonnen maand als een volledige geldt. De Leverancier zal daarenboven het recht hebben om alle prestaties uit hoofde van dit contract op te schorten tot aanzuivering van alle openstaande facturen.

Ingeval van verkoop wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de verkochte diensten en/of materialen en hun uitrusting eigendom blijven van de Leverancier tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De voorschotten die eventueel werden gestort blijven ons toegekend als vergoeding voor het gebruik ervan. De overdracht van risico heeft evenwel plaats op het ogenblik van de levering.

Alleen de rechtbank van Hasselt is bevoegd bij eventuele betwistingen.

Afwijkingen van deze betalingsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.