Het ouderlijk gezag

nexuzhealth-examples-04
Wat is het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag is het geheel aan rechten en plichten van een ouder ten opzichte van het kind. Het houdt in dat ouders beslissingen kunnen nemen over hun minderjarige kind. Die beslissingen moeten in het belang van het kind zijn en kunnen gaan over huisvesting, gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning en de godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzes van het minderjarige kind.

Wie oefent het ouderlijk gezag uit?

De basisregel is dat het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend door de beide ouders, ook als de ouders niet meer samenleven. 

In eerder uitzonderlijke situaties kan de familierechtbank het ouderlijk gezag exclusief toevertrouwen aan één van beide ouders. De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt wel het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind en kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hierover inwinnen. 

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de familierechtbank een ouder geheel of gedeeltelijk ontzetten uit het ouderlijk gezag. Een ouder die volledig ontzet is uit het ouderlijk gezag, verliest alle ouderlijke rechten, ook het recht op toezicht en informatie.

Wat betekent dit voor mynexuzhealth?

Als ouder met ouderlijk gezag kan u een ouder-kindkoppeling aanvragen voor uw minderjarig kind (-15 jaar). Deze koppeling geeft u toegang tot het medisch dossier van uw kind via mynexuzhealth. Ook heeft u de mogelijkheid om afspraken en facturen op te volgen van uw kind. 

Let op, indien u als ouder geen ouderlijk gezag (meer) heeft over uw kind, is het niet toegestaan een koppeling met het dossier van uw kind te bekomen via mynexuzhealth. 

Bij twijfel of vragen raden we aan om contact op te nemen met de ombudsdienst van uw ziekenhuis. 

Back to top