Het centraal patiëntendossier, een essentiële bouwsteen voor een kwaliteitsvolle zorgverlening

nexuzhealth-examples-07

Een patiëntendossier is een essentiële bouwsteen voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. We hebben voor jou de belangrijkste informatie over gebruik, toegang beveiliging en privacy samengevat.

Het patiëntendossier in het ziekenhuis

Een patiëntendossier in het ziekenhuis moet zo volledig mogelijk zijn. De medische geschiedenis moet hierin staan en al de actuele gegevens. Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht om een dossier voor elke patiënt te maken en dit dan 30 jaar te bewaren. 

Omdat een dossier veel gevoelige informatie bevat moet elk ziekenhuis de toegang tot dit dossier goed beschermen. Daarom maakt elk ziekenhuis gebruik van digitale dossiers (computerdossiers). Dit zijn de Elektronische Patiëntendossiers, of EPD’s. 

Zo een dossier is dus in de eerste plaats een databank met informatie. Maar het is veel meer dan dat. Heel het proces van de verzorging van de patiënten wordt er ook door gestuurd en opgevolgd.

Ook huisartsen en thuisverpleegkundigen gebruiken elektronische patiëntendossiers, maar bij hen heet het mogelijks EMD (Elektronisch Medisch Dossier) of EVD (Elektronisch Verpleegdossier).

 

Wat is de rol van nexuzhealth?

Nexuzhealth ontwikkelt het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor ziekenhuizen, zorginstellingen, thuisverpleging en huisartsen. Dit EPD van nexuzhealth is één centraal beheerd dossier voor meer dan 30 aangesloten ziekenhuizen/zorginstellingen. Dit betekent dat elke patiënt van deze ziekenhuizen slechts één dossier heeft, ook al is hij gekend in meerdere ziekenhuizen die het EPD van nexuzhealth gebruiken. 

Met andere woorden, in al deze ziekenhuizen kan men informatie toevoegen over de patiënt in hetzelfde centrale dossier. Zorgverleners uit die ziekenhuizen kunnen deze gegevens daarna raadplegen. Ook zorgt nexuzhealth ervoor dat de patiënt toegang heeft tot zijn patiëntendossier via de app of het webplatform mynexuzhealth.

Wat is het voordeel van een centraal dossier?

Het is belangrijk dat elke zorgverlener die betrokken is bij de behandeling kan beschikken over al de informatie die nodig is om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen. In de behandeling van een patiënt werken immers meestal verschillende ziekenhuizen/zorginstellingen samen. Ook de overheid erkent dat dit belangrijk is.

Een centraal dossier zorgt voor een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt. Dus ook met de informatie van een eerdere behandeling in een ander nexuzhealth ziekenhuis. Omdat iedereen in hetzelfde dossier werkt, is de informatie ook volledig en meteen beschikbaar. Aangezien er zo veel informatie in dat centrale dossier zit, moet dit uiteraard zeer goed beveiligd zijn om de gezondheid en privacy van de patiënt en de zorgverlener te beschermen

Wie heeft er toegang tot de informatie in mijn dossier?

Nexuzhealth neemt bijzondere stappen in de beveiliging van de informatie in de patiëntendossiers. Dit gebeurt door het bewaken van de toegangen.

Er zijn drie algemene principes die de toegang tot een dossier bewaken. Deze bepalen welke informatie je in een patiëntendossier kan zien en bewerken.

Eerste principe: elke zorgverlener krijgt toegang afhankelijk van zijn functie. Een arts mag bijvoorbeeld meer dan een verpleegkundige. Je functie, je rol bepaalt dus wat je in een dossier wel of niet kan doen. 

Tweede principe: niet eender welke zorgverlener kan zo maar in eender welk dossier kijken, alleen deze zorgverlener waarmee de patiënt een therapeutische relatie heeft. De therapeutische relatie wordt vastgesteld op basis van geplande of uitgevoerde handelingen zoals consultaties, ingrepen en onderzoeken. In grote lijnen betekent dit dat enkel zorgverleners betrokken bij een lopende behandeling toegang hebben tot het dossier van de patiënt.

Derde principe: bij uitzondering kan een zorgverlener zelf toegang vragen tot een patiëntendossier als dat noodzakelijkheid is. De zorgverlener moet de reden voor de toegang geven. De andere zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met de patiënt worden hiervan verwittigd. Zo is de continue controle door de behandelende zorgverleners mogelijk.

Naast deze drie principes wordt elke inzage of wijziging, hoe beperkt ook, geregistreerd. Dat geeft een volledig beeld van iedereen die ooit het dossier bekeken heeft.

Uiteraard zijn zorgverleners vanuit hun beroep ook gebonden aan het medisch beroepsgeheim en deontologische regels.

Het EPD KWS in de zorginstellingen

Het ziekenhuis of de zorginstelling is verantwoordelijk voor het goede beheer van de toegang tot patiëntendossiers. Het KWS biedt aan de ziekenhuizen verschillende mogelijkheden om deze toegang te beheren volgens de drie beschreven principes

Vanuit nexuzhealth wordt er ook een gedragscode opgelegd. Dit is een set van normen, waarden en gedragsregels die elke zorginstelling moet aanvaarden voor ze met KWS aan de slag mag. 

Inzage door andere zorgverleners via nexuzhealth consult

Ook zorgverleners met andere beroepen zoals tandartsen en kinesitherapeuten die niet in een nexuzhealth zorginstelling werken, kunnen inzage krijgen in delen van het dossier van hun patiënt in KWS. De toegangscontrole is hier gelijkaardig: op basis van het RIZIV-nummer wordt het beroep van de zorgverlener bepaald. 

Het aantonen van de therapeutische relatie verloopt  door de expliciete goedkeuring door de patiënt zelf. Elke zorgverlener die toegang wenst tot het dossier moet dit aanvragen en het is de patiënt die bepaalt of de toegang wordt gegeven of niet.

Inzage door de patiënt

Nexuzhealth wenst dat elke patiënt zijn/haar patiëntendossier gemakkelijk kan inkijken en kan begrijpen hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Daarom geeft nexuzhealth zoveel mogelijk inzage via het webplatform en de app mynexuzhealth.be

De ziekenhuizen/zorginstellingen of zorgverleners bepalen zelf welke gegevens hier beschikbaar zijn. Voor de informatie die niet beschikbaar is via het patiëntenplatform kan de patiënt steeds toegang aanvragen via het ziekenhuis/zorginstelling of de zorgverlener.

Heb je nog vragen over (de toegang tot) uw dossier?

Indien je als patiënt vragen hebt over de inhoud van en de toegang tot jouw patiëntendossier, kan je dit steeds vragen aan de ombudsdienst van jouw ziekenhuis.

Heb je nog vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Indien je nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of jouw rechten in dit verband, kan je de Privacyverklaring van nexuzhealth en/of de Privacyverklaring van je ziekenhuis raadplegen.